drwshfr

Platform 9. Transperth Railway Station, Perth, Western Australia (2009). Shot on 35mm BW Kodak film.   1. galacticcrack reblogged this from drwshfr
  2. drwshfr posted this